headerphoto

红阳遁甲风水中常用的五行种类

2019-04-15 20:58

 五行,古人把宇宙万物划分为五种性质的事物,也即分成木、火、土、金、水五大类。

 最早关于五行的记载是《尚书·洪范》记载:五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下(滋润下行),火曰炎上(炎热、上升),木曰曲直(弯曲,伸展),金曰从革(顺从、变革),土爰稼穑(播种、收获)。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。

 五行学说将宇宙万物进行了分类,并且对每类的性质与特征都做了界定。后人根据对五行的认识,又创造了五行相生相克理论。相生是指两类属性不同的事物之间存在相互帮助,相互促进的关系,具体是:

 相克则与相生相反,是指两类不同属五行性事物间之关系是相互克制的;具体是:

 二十四山正五行又称正体五行,一般房或者坟地定坐向、格龙、论九砂九水,都使用此五行。五行如下:

 三合五行的主要运用就是三合风水,运用十二长生消砂纳水的。十二长生,指事物在发展过程中的十二种态势,即长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。三合风水运用十二长生,对应二十四山,以取龙、水、砂的生旺。

 双山五行,主要运用就是三合风水的消水、拨砂之用。双山,指罗经天盘的二十四山。把二十四山划分为十二个等分,每个等分两个字,即:

 其中天干配地支的有壬子、癸丑、甲卯、乙辰、丙午、丁未、庚酉、辛戌八位。 有乾坤艮巽四卦配地支的有:乾亥、艮寅、全年开奖记录,巽已、坤申四位。

 十天干,甲阳木长生在三合木局之亥,乙阴木长生在所生火局之旺即午(三合火局寅午戌,为长寅,旺午,墓戌,可参考十二长生水法一节),丙阳火长生在火局之寅,丁阴火长生在所克金局之酉,庚阳金长生在金局之巳,辛阴金长生在子,壬阳水长生在申,癸阴水长生在卯,引谓十天干之四生五行。

 此即二十四山属水者:甲寅辰巽戌子申辛此八山属水,艮卯巳三山属木,午壬丙乙四山属火,酉丁乾亥四山属金,丑癸坤庚未五山属土。此五行在阴阳宅以纳水使用居多,配合双山五行,为纳来水入天干为用。

 此五行不可自身论生旺,概取其生入克入,生出克出,方能定吉凶,有化死为旺,绝处逢生之妙用。一般以长生之法定水口(双山五行),而以玄空五行定向,向生水口,谓之生入,向克水口,谓之克入,来水若合生入克入之条件,该年可发财帛。去水得此条件,则必发丁,但来水需吉水方为可用。

 震卦属木,震纳庚,故庚亦属木。成语平特-肖,亥卯未三合木局,故亥未也属木,巽卦属木,巽纳辛,故辛亦属木,因此卯庚亥未巽辛六位皆属木。乾卦属金,乾纳甲,故甲亦属金。兑卦属金,兑纳丁,故丁也属金。地支三合金局巳酉丑,三者同属金,因此,乾甲丁酉巳丑六位皆属金。坎卦属水,坎纳癸,故癸亦属水。

 三合水局申子辰,因此子癸申辰四位皆属水。离卦属火,离纳壬,故壬亦属火。三合火局寅午戌,因此午壬寅戌四位皆属火。坤卦属土,坤纳乙,故乙亦属土。艮卦属土,艮纳丙,故丙也属土。因此,坤乙艮丙四位皆属土。以上系以八卦所纳之天干地支同一五行,故称八卦五行。

 60甲子年与金、木、水、火、土“五行”相配,每一行纳于十二干支,形成六十个纳音,其中每个五行细分成六种,一共三十个五行纳音,每两年为一相同纳音五行。60年往复一轮、周而复始。